Algemene voorwaarden Relatietherapie Maarssen

Definitiebepaling

 • Relatietherapie Maarssen is een therapiepraktijk met als hoofdvestiging (vanaf juli 2020) Panoven 20 in Maarssen. Relatietherapie Maarssen staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 73701270.
 • Met “de therapeut” wordt Germaine Winckels-Schmeits bedoeld, die eigenaar is van Relatietherapie Maarssen.
 • Met “cliënt” of “cliënten” worden de mensen bedoeld in begeleiding van Relatietherapie Maarssen.
 • Partners is in de tekst van de Algemene voorwaarden synoniem aan cliënt(en), ook als de relatie voor cliënten beëindigd is.

Artikel 1 – annuleren afspraak

 1. Indien een therapiegesprek uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, kan kostenloos een andere afspraak worden gemaakt. Wordt de afspraak binnen 24 uur geannuleerd, dan wordt de reeds gedane betaling niet vergoed of moet de sessie worden betaald.
 2. Indien therapeut klachten heeft die lijken op Corona dan worden bestaande afspraken verplaatst naar een later tijdstip.
 3. Cliënten die verschijnselen van Corona hebben worden verzocht de afspraak af te zeggen. Deze sessie wordt niet gerekend en verplaatst naar een later tijdstip.
 4. Het verzoek is om vooraf naar het toilet te gaan. Indien toiletbezoek tijdens de sessie nodig is, zal therapeut cliënt door het huis heen meenemen en toegang verlenen tot het toilet in gang.

Artikel 2 – tarieven

 1. Relatietherapie Maarssen hanteert een aantal pakketten en losse sessies. Het pakket van 12 sessies heeft korting om cliënt(en) te stimuleren langere tijd te komen om de gewenste verandering ook te verkrijgen. Daar zijn vaak minimaal 12 sessies voor nodig.
 2. Cliënt(en) kunnen deelnemen aan (een) sessie(s) indien deze vooraf is/zijn aangeschaft in de shop of die achteraf worden betaald per betaalverzoek.
 3. Een sessie duurt maximaal 60 minuten.
 4. De sessies per pakket worden in overleg gepland. De sessies blijven voor onbepaalde tijd geldig. Het geld wordt niet gerestitueerd.
 5. Voor gesprekken die in de avond en het weekend plaatsvinden, wordt een extra tarief gerekend van €20 per uur. Het extra tarief komt bovenop de pakketprijs of de losse sessie.

Artikel 3 – facturatie

 1. Relatietherapie Maarssen levert indien gewenst een factuur bij afname van de kennismaking, het pakket of de losse sessie.
 2. Bij relatietherapie zijn en blijven beide partners verantwoordelijk voor de betaling van het gehele pakketprijs. Dit geldt ook indien cliënten besluiten om hun relatie te beëindigen. Indien het stel geen gebruik wil maken van de resterende sessies dan worden deze niet gerestitueerd.
 3. Indien cliënten de kosten onderling willen verdelen, doen zij dit buiten Relatietherapie Maarssen om.
 4. Een cliënt heeft het recht om een betalingsregeling te treffen. De cliënt doet daartoe zelf een voorstel bij zijn/haar therapeut.

Artikel 4 – inzagerecht

Cliënten hebben recht om hun dossier in te zien. Hiervoor gelden de volgende regels:

 1. De aanvraag voor inzage gebeurt schriftelijk bij de therapeut. Binnen 10 werkdagen wordt met de cliënt(en) een afspraak gemaakt om het dossier in te zien.
 2. De therapeut maakt in het kader van relatietherapie één dossier aan. Dit dossier geldt voor beide partners. Verzoek tot inzage dient door beide partners, schriftelijk, aangevraagd te worden. Dit dienen cliënten zelf onderling te regelen. Indien één van de partners weigert, kan het dossier niet worden ingezien.
 3. Indien één van de partners een schriftelijke rapportage wenst te ontvangen, kan dit, met instemming van de andere partner, verstrekt worden. De andere partner krijgt in dat geval automatisch hetzelfde verslag verstrekt.

Artikel 5 – meldcode

 1. Relatietherapie Maarssen is wettelijk verplicht om een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben (klik hier voor wettekst). Bij vermoedens van kindermishandeling moet Relatietherapie Maarssen door deze meldcode een aantal stappen zetten.

De stappen van de meldcode zijn:
1. In kaart brengen van signalen
2. Overleggen met een collega en/of Veilig Thuis over de interpretatie van de signalen.
3. De uitkomst hiervan met de cliënt(en) bespreken.
4. Wegen of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld
5. Beslissen over zelf hulp bieden of melden bij Veilig Thuis.

Een onderdeel van het in kaart brengen van de signalen, is het doen van een kindcheck. De therapeut is verplicht te checken of er kinderen aanwezig zijn in jullie gezin. Eventuele signalen van mishandeling breng ik tijdens het gesprek in kaart.

Artikel 6 – privacyregeling

 1. Relatietherapie Maarssen is gehouden aan haar geheimhoudingsplicht. Zonder uw nadrukkelijke toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden.
 2. Als het informatie betreft die beide partners raken, zullen beide partners toestemming moeten verlenen. Meer informatie is te vinden in ons privacybeleid.

artikel 7 _Klachtenregeling

 1. Relatietherapie Maarssen hanteert een klachtreglement.