Algemene voorwaarden Funinmyrelationship

Definitiebepaling

 • Funinmyrelationship is een therapiepraktijk met als hoofdvestiging (vanaf juli 2020) Panoven 20 in Maarssen. Funinmyrelationship staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 73701270.
 • Met “de therapeut” wordt Germaine Winckels-Schmeits bedoeld, die eigenaar is van Funinmyrelationship.
 • Met “cliënt” of “cliënten” worden de mensen bedoeld in begeleiding van Funinmyrelationship.
 • Partners is in de tekst van de Algemene voorwaarden synoniem aan cliënt(en), ook als de relatie voor cliënten beëindigd is.

Artikel 1 – annuleren afspraak en hygiëne

 1. Indien een therapiegesprek uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd wordt, kan kostenloos een andere afspraak worden gemaakt. Wordt de afspraak binnen 24 uur geannuleerd, dan wordt de reeds gedane betaling niet vergoed.
 2. Indien therapeut klachten heeft die lijken op Corona dan worden bestaande afspraken verplaatst naar een later tijdstip.
 3. Cliënten die verschijnselen van Corona hebben worden verzocht de afspraak af te zeggen. Deze sessie wordt niet gerekend en verplaatst naar een later tijdstip.
 4. Therapeut zorgt dat de ruimte voor ieder gebruik ontsmet is.
 5. Voor therapeut en cliënt gelden de standaardrichtlijnen:
 • toepassen handhygiëne;
 • geen handen geven;
 • hoesten en niezen in de elleboog;
 • papieren zakdoekjes gebruiken;
 • social distancing van > 1,5 meter.
 1. Van therapeut en cliënt wordt vooraf verwacht dat handen zijn gewassen.
 2. De verplichte 1,5 meter afstand is gewaarborgd tussen therapeut en cliënt(en)
 3. Het verzoek is om vooraf naar het toilet te gaan. Indien toiletbezoek tijdens de sessie nodig is, zal therapeut cliënt om het huis heen meenemen naar de voorkant en toegang verlenen tot het toilet in gang. Na ieder bezoek wordt dit toilet ontsmet.
 4. Voor informatie over hygiënerichtlijnen van het RIVM klik hier.

Artikel 2 – tarieven

 1. Funinmyrelationship hanteert een aantal pakketten en losse sessies. Het pakket van 10 sessies heeft korting om cliënt(en) te stimuleren langere tijd te komen om de gewenste verandering ook te verkrijgen. Daar zijn vaak minimaal 10 sessies voor nodig.
 2. Cliënt(en) kunnen alleen deelnemen aan (een) sessie(s) indien deze vooraf is/zijn aangeschaft in de shop. Indien het pakket of de losse sessie niet is aangeschaft dan kan de sessie niet plaatsvinden.
 3. Een gesprek duurt maximaal 60 minuten.
 4. De sessies per pakket worden in overleg gepland. De sessies blijven voor onbepaalde tijd geldig. Het geld wordt niet gerestitueerd.
 5. Voor gesprekken die in het weekend plaatsvinden, wordt een weekendtarief gerekend van €25 per uur. Het weekendtarief komt bovenop de pakketprijs of de losse sessie.
  Op de pagina Betaling is er meer informatie te vinden.

Artikel 3 – facturatie

 1. Funinmyrelationship levert een factuur direct bij de bestelling van de kennismaking, het pakket of de losse sessie.
 2. Bij relatietherapie zijn en blijven beide partners verantwoordelijk voor de betaling van het gehele pakketprijs. Dit geldt ook indien cliënten besluiten om hun relatie te beëindigen. Indien het stel geen gebruik wil maken van de resterende sessies dan worden deze niet gerestitueerd.
 3. Indien cliënten de kosten onderling willen verdelen, doen zij dit buiten Funinmyrelationship om.
 4. Een cliënt heeft het recht om een betalingsregeling te treffen. De cliënt doet daartoe zelf een voorstel bij zijn/haar therapeut.

Artikel 4 – inzagerecht

Cliënten hebben recht om hun dossier in te zien. Hiervoor gelden de volgende regels:

 1. De aanvraag voor inzage gebeurt schriftelijk bij de therapeut. Binnen 10 werkdagen wordt met de cliënt(en) een afspraak gemaakt om het dossier in te zien.
 2. De therapeut maakt in het kader van relatietherapie één dossier aan. Dit dossier geldt voor beide partners. Verzoek tot inzage dient door beide partners, schriftelijk, aangevraagd te worden. Dit dienen cliënten zelf onderling te regelen. Indien één van de partners weigert, kan het dossier niet worden ingezien.
 3. Indien één van de partners een schriftelijke rapportage wenst te ontvangen, kan dit, met instemming van de andere partner, verstrekt worden. De andere partner krijgt in dat geval automatisch hetzelfde verslag verstrekt.

Artikel 5 – meldcode

 1. Funinmyrelationship is wettelijk verplicht om een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben (klik hier voor wettekst). Bij vermoedens van kindermishandeling moeten wij door deze meldcode een aantal stappen zetten.

De stappen van de meldcode zijn:
1. In kaart brengen van signalen
2. Overleggen met een collega en/of Veilig Thuis over de interpretatie van de signalen.
3. De uitkomst hiervan met de cliënt(en) bespreken.
4. Wegen of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld
5. Beslissen over zelf hulp bieden of melden bij Veilig Thuis.

Een onderdeel van het in kaart brengen van de signalen, is het doen van een kindcheck. De therapeut is verplicht te checken of er kinderen aanwezig zijn in jullie gezin. Eventuele signalen van mishandeling breng ik tijdens het gesprek in kaart.

Artikel 6 – privacyregeling

 1. Funinmyrelationship is gehouden aan haar geheimhoudingsplicht. Zonder uw nadrukkelijke toestemming verstrek ik geen gegevens aan derden.
 2. Als het informatie betreft die beide partners raken, zullen beide partners toestemming moeten verlenen.Meer informatie is te vinden in ons privacybeleid.

artikel 7 _Klachtenregeling

 1. Funinmyrelationship hanteert een klachtreglement.