Privacyverklaring Relatietherapie Maarssen

Relatietherapie Maarssen hecht veel waarde aan uw privacy, vandaar mijn uitgebreide privacybeleid. Relatietherapie Maarssen is een praktijk die relatietherapie, coaching en mindfulness aanbiedt. Daarbij verwerk ik privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werk ik daarbij samen met andere organisaties.

Relatietherapie Maarssen vindt het van groot belang, dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ik houd mij aan de eisen uit de wetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld, dat ik:

 • duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Ik doe dit via deze privacyverklaring.
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperk. Ik beperk dit tot alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • eerst vraag om uitdrukkelijke toestemming om jouw gegevens te verwerken.
 • jouw gegevens niet doorgeef aan derde partijen. Tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren, of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • wanneer ik jouw gegevens deel, afspraken maak met derde partijen. Afspraken om er voor te zorgen deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende maatregelen neem om jouw persoonsgegevens te beschermen. Ik eis dat ook van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteer om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mocht je naar aanleiding van mijn privacybeleid contact met mij willen opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 • telefonisch: 06 – 34210414
 • e-mail: info@relatietherapiemaarssen.nl
 • Via het contactformulier op mijn website

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van mijn website laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Doeleinden

Ik verwerk bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • de mogelijkheid te geven om je dossier in te zien.
 • te verantwoorden voor dienstverlening die ik met jou/jullie ben aangegaan.
 • betalingen te kunnen verwerken.
 • mijn cliënten te kunnen informeren over wijzigingen die iedereen aangaan, bijvoorbeeld: tariefwijzigingen.
 • Relatietherapie Maarssen maakt sessieverslagen in Word. In sessieverslagen worden geen namen, plaatsen en leeftijden genoemd slechts de beginletter van de voornaam.
 • Relatietherapie Maarssen gebruikt video-opnames om ervan te leren in een intervisie/supervisiesituatie. De video’s worden niet gedeeld met derden, alleen getoond in intervisie/supervisie. De cliënt geeft eerst mondeling toestemming voor het maken van video-opnamen.

 Verstrekking aan derden

Ik geef de door jou verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is. In dat geval ben ik verplicht deze gegevens af te geven. Indien ik om redenen derde partijen wil informeren, zal ik altijd om schriftelijke toestemming vragen.

Beveiligen en bewaren

Ik neem passende maatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorg ik dat alleen ik toegang heb tot de gegevens. De toegang tot de persoonlijke gegevens is afgeschermd. Ik controleer mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig. Ik bewaar de gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw gegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van deze website de privacyverklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik kan deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om de website geregeld te raadplegen. Op deze wijze ben je van de wijzigingen op de hoogte.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je hebt altijd inzage in je eigen dossier. Hier kun je een persoonlijk verzoek voor indienen.

Bij relatietherapie dienen beide partners in te stemmen voor volledige inzage. Er wordt maar één dossier bijgehouden voor beide partners. Indien één van de partners niet instemt, kan het dossier alleen gecensureerd worden ingezien.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met mij uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Deze klacht kun je indienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Mijn privacybeleid is in werking getreden op 13 juni 2020. Het privacybeleid in bijgewerkt op 31 mei 2024.